Algemene voorwaarden van Find-Aut

1. Algemeen

Find-Aut is opgericht in 2017 door Diane de Vries (hierna te noemen: de jeugd- en gezinsprofessional en begeleidster) gevestigd te Eemnes en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:72704659

Find-Aut richt zich op het begeleiden van kinderen/jongeren en jong volwassenen (hierna te noemen: de cliënt) en hun gezin,  alsmede het organiseren van lezingen en themabijeenkomsten.

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Find-Aut houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

3. Observatie en verslag

Op verzoek van de ouder(s)/ verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de cliënt bezoekt de Find-Aut de school of andere belanghebbende voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd.  

 

4. Begeleiding kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

Indien de een van de ouders op enige wijze bezwaren maken tegen de begeleiding of anderszins, moet de andere ouder de consequenties daarvan op zich neemt. Find-Aut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

5. Vertrouwelijkheid

Find-Aut is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidende sessies.

Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

 

6. Regels rond een afspraak (voor kinderen)

Er is een beperkte wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder de cliënt brengt en op de afgesproken tijd weer op haalt. De ouder dient tijdens de begeleidende sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een begeleidende sessie is er eventueel kort gelegenheid voor ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.

Tijdens een oudergesprek is het gewenst dat beide ouders aanwezig zijn. Anders neemt de aanwezige ouder de taak op zich om de informatie over te dragen en beslissingen te nemen voor beide ouders.
 

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor U gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor U gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdens het werken met een kind wordt de telefoon bij Find-Aut niet opgenomen. U kunt dan een what's-app berichtje of e-mail sturen.

 

7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a) Find-Aut is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/ of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

b) Voorts is Find-Aut bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de begeleider kan worden gevergd.

c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de begeleider op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

 

8. Tarieven

De tarieven staan vermeld op de pagina ‘tarieven’ van de website van Find-Aut of zijn op te vragen bij Find-Aut. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW (indien er geen BTW berekend dient te worden blijft het tarief zoals aangegeven inclusief BTW).

Tariefwijzigingen worden minimaal een maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 10 minuten (uitgezonderd de eerste telefonische afspraak ter kennismaking) wordt naar rato van het uurtarief in rekening gebracht.

 

9. Betalingsvoorwaarden

Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de begeleider. De (ouders van de) cliënt verplicht(en) zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid (tenzij gezamenlijk anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd) over te maken naar de rekening van Find-Aut.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Find-Aut vanaf 14 dagen na de uiterste betalingsdatum een betalingsherinnering.

Indien de (ouders van de) cliënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Find-Aut genoodzaakt en gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van 5,00 euro per nota. Indien er niet binnen 3 maanden betaald is, is Find-Aut genoodzaakt de vorderingen die wij op U hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor Uw rekening.

Bij een betalingsachterstand is Find-Aut gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de (ouders van de) cliënt aan de betalingsverplichting hebben voldaan.

 

10. Aansprakelijkheid
Find-Aut is verzekerd bij beroepsverzekering BAT 
Het advies van Find-Aut is ondersteunend en resultaat gericht, zonder de oplossing en resultaat te garanderen. Find-Aut is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Find-Aut, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Find-Aut. Voor lichamelijke – en psychische klachten van de cliënt, raadt Find-Aut aan altijd contact op te nemen met Uw huisarts.

 

11. Toepasselijk recht en geschillen
Find-Aut is aangesloten bij Geschillencommisie GAT en SKJ klacht- en tuchtrecht

a) Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

b) Partijen zullen past een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling in overleg te beslechten.

 

12. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

a) Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.Find-Aut.nl

b) Van toepassing is steeds de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de begeleider.

 

13. SKJ registratie

Find-Aut is geregistreerd SKJ Jeugd- en gezinsprofessional en voert haar werk uit volgens de daarbij behorende beroepscode. Hiermee wordt de kwaliteit van de zorg gewaarborgd. 

 

14. Prestatiecodes:

24500 - Behandeling psychotherapie
24504 - Behandeling overige psychosociale therapie
24505 - Behandeling (kinder) coaching
24700 - Psychologische begeleiding

Voor meer informatie over prestatie codes: prestatie codes CAT 

 

15. Beroepsvereniging 

Find-Aut is aangesloten bij twee beroepsverenigingen: CAT en BPSW